Deze website wordt door CMC Consultancy BV beheerd. Door het gebruiken van de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. CMC Consultancy BV kan niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij is van fouten.

Geef eventuele onjuistheden door aan druimschotel@catstoezicht.nl

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit CMC Consultancy BV, waaronder mede verstaan haar bestuur, medewerkers en vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of een andere aan de website gekoppelde site. CMC Consultancy BV is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Door jou verstrekte informatie en materiaal

Indien jij informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen en mogen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Privacy: Hier gaan we uiterst vertrouwelijk mee om. De vorige regel is niet geldig voor je persoonlijke en/of andere privé gegevens. Alle privé gegevens zullen wij NOOIT verder gebruiken dan uitsluitend voor de organisatie van workshops, symposia of trainingen zelf en dan nog zullen wij dat tot het uiterste beperken. Deze gegevens zullen wij direct na bovengenoemde bijeenkomsten uit onze bestanden verwijderen. Als je dat liever wilt mag je ook onder een schuilnaam inschrijven. Onthou die dan wel goed want je wordt dan ook in workshops ingedeeld onder diezelfde schuilnaam.

Beeldmateriaal

Tijdens trainingen en symposia kan er worden gefilmd en gefotografeerd. Het materiaal wordt gebruikt in de film dat na de evenementen wordt gemaakt voor de deelnemers. Deelnemers kunnen van tevoren aangeven om liever niet in beeld te worden gebracht. Fotograaf en cameraman zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Doel is om overzichtsbeelden te maken waar deelnemers slechts van achteren of met hun profiel op worden afgebeeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de CMC Consultancy BV, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende copyrightvermelding in alle kopieën op te nemen: Copyright (copyrightteken opnemen) CMC Consultancy B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Data en duur

Indien naar het oordeel van CMC Consultancy BV bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan CMC Consultancy data wijzigen, dan wel de bijeenkomsten geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende belangstelling en omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van CMC Consultancy BV het welslagen van de bijeenkomsten in gevaar kunnen brengen.

Betaling

De Deelnamekosten zijn verschuldigd bij inschrijving via https://catstoezicht.nl

Verhindering Bezoek Bijeenkomsten

  1. Indien de deelnemer niet in staat is deel te nemen aan de bijeenkomsten, is de deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst.
  2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden – gelegen buiten zijn of haar schuld – niet in staat is deel te nemen aan de bijeenkomsten is de deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal 2 weken voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de deelnemer € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd.
  3. De deelnemer is de totale deelnamekosten verschuldigd bij verhindering vanaf 2 weken voor de bijeenkomst.